Localitățile: Boholt și Bălata-Localitatea Deva-Localitatea Hunedoara-Localitatea Hațeg-Localitatea Deva-Localitatea Geoagiu-Localitatea Geoagiu-Localitatea Boholt-Localitățile: Bejan, Păuliș și Chișcădaga-Localitatea Sântămăria Orlea
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com

Contorizare individuală constă în montarea contoarelor (repartitoare de costuri cu clasa de precizie „B” sau „C ”) în interiorul condominiilor pe casa scării,  contoare care vor  înregistra consumul de apă separat pentru fiecare apartament. În acest caz limita de propietate este  căminul de apometru în care va rămâne montat contorul general ce va înregistra consumul total de pe întreaga scarî.

Titularul de contract va rămâne asociația de proprietari, iar cu proprietarii apartamentelor se vor încheia convenții de facturare.

Separarea de branșamente constă în montarea contoarelor de branșament pentru fiecare apartament din cadrul condominiului, în interiorul unui cămin comun amplasat la limita de propietate a condominiului. În acest caz se vor încheia contracte cu fiecare proprietar de apartament din cadrul condominiului.

Realizarea unei contorizări individuale / separarea de branșamente în cadrul unui condominiu

Contorizarea individuală / separarea de branșamente se va face integral pentru toate apartamentele din cadrul  condominiului, fără păstrarea de soluții alternative de alimentare prin instalația existentă care se va dezafecta.  Pentru apartamentele care au debite față de asociație sau nu își exprimă acordul pentru conectarea la noul sistem de contorizare propus, Asociația de Proprietari are obligația de a  stabili soluții privind modul de alimentare cu apă al acestora.

S.C. Apa Prod S.A. Deva are obligația de a asigura apa potabilă la parametrii de potabilitate impusi de Normativele în vigoare cu asigurarea valorilor debitelor și a presiunilor de serviciu stipulate în contract, la punctul de delimitare  dintre furnizor și utilizator care va rămâne  neschimbat, respectiv căminul de branșament al blocului care reprezenta punctul de tranzacție dintre furnizor și consumator.

Proiectarea și execuția lucrărilor să se facă cu respectarea prevederilor Legii 50 /1991; Legii 241/2006 și a Ordinului ANRSC 88/2006.

CONTORIZAREA INDIVIDUALĂ SAU SEPARAREA DE BRANȘAMENTE  – presupune parcurgerea următoarelor etape:

 • Solicitare – emitere Acord de principiu
 • Întocmire proiect, obtinere avize, acorduri de coexistență
 • Solicitare – emitere Aviz tehnic de branșare/racordare
 • Execuție lucrare
 • Recepția lucrării, punerea în funcție obiectiv solicitat
 • Întocmirea contractului de furnizare servicii

Etapele acord de principiu, avizul tehnic, recepția lucrării, contract de furnizare sunt obligatorii de parcurs cu S.C. Apa Prod S.A. Deva.

Pentru obtinerea Acordului de principiu pentru separare branșamente de apă și /sau  contorizări individuale la condominii,  Asociația de Proprietari sau Colectivul de locatari, unde nu este asociație va depune la sediul societății sau, dupa caz, la sediile Sectoarelor următoarele documente:

Acte necesare pentru Asociații de Proprietari :

 • Cerere tip completată de Asociația de Proprietari sau Colectiv de locatari – unde nu este asociație
 • Plan de încadrare în zona Sc. 1: 2000 sau Sc. 1:5000
 • Plan de situație Sc. 1:500

Pentru cazurile unde nu există Asociație de Proprietari se va completa cu următoarele documente:

 • Act de identitate pentru Persoanele fizice sau Certificatul de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului pentru Persoanele juridice
 • Actul de propietate sau o împuternicire data de propietar pentru separarea branșamentului (contorizare individuală) în cazul în care solicitantul este chiriaș
 • Anexa nr. 1 (tabel nominal cu propietarii de apartamente, respectiv spații comerciale, sedii de societăți, etc., alimentate din instalația comună)

Proiectarea lucrărilor pentru care se solicită Acordul de principiu se va face cu una din firmele  autorizate pentru proiectare trecute în lista https://apaprod.ro/societati-acreditate/

Pentru obtinerea Avizului tehnic de branșare / racordare la  contorizare individuală sau separarea de branșamente  este necesară depunerea următoarelor documente:

 • două exemplare ale documentației (proiectului)
 • solicitare scrisă pentru obținerea avizului tehnic
Execuția lucrării

După primirea avizului tehnic de branșare /racordare și a proiectului de contorizare individuală sau separare de branșamente, solicitantul trebuie să obțină Autorizația de construire, să contacteze și să încheie un contract de execuție a lucrării cu o firmă autorizată de construcții din lista.  Solicitantul sau firma constructoare va anunța în scris S.C. Apa Prod S.A. Deva data de începere a lucrărilor precum și data terminării, la care se va întocmi Procesul verbal de recepție.

Nota: În cazul în care solicitantul va contacta o alta firmă, atât pentru execuție cât și pentru proiectare,  care nu este trecută în lista societăților acreditate, firma respectivă va putea realiza lucrările de proiectare, respectiv  de execuție numai după ce și-a depus la SC Apa Prod SA  actele necesare pentru a fi acceptată (acreditată).

Obligațiile S.C. Apa Prod S.A. pe parcursul executării lucrărilor:

 • să supravegheze lucrările de construcţie şi instalaţiile executate de constructor
 • să participe la verificarea lucrărilor ascunse, când este solicitat de constructor şi la recepţia lucrărilor
 • să verifice calitatea materialelor şi concordanţa cu certificatele de calitate şi agrementele tehnice
 • să urmărească întocmirea cărţii construcţiei

Obligațiile solicitantului/constructorului pe parcursul executarii lucrărilor:

 • să aducă la cunoştinţa S.C. Apa Prod S.A. Deva data începerii lucrării
 • să depună la sediul S.C. Apa Prod S.A. Deva toate documentele solicitate
 • să execute lucrarea conform proiectului, standardelor în vigoare şi prevederilor legale
 • să solicite în scris prezenţa S.C. Apa Prod S.A. Deva la acoperirea lucrării de execuţie , în vederea verificării eventualelor lucrări “ascunse”. În situaţia în care S.C. Apa Prod S.A. Deva nu a fost solicitată în acest sens, eventualele avarii apărute nu se vor remedia decât în baza unui deviz întocmit de societatea noastră şi achitat de beneficiarul lucrării
 • să solicite în scris inchiderea  apei în vederea conectării la reţeaua publică (dacă este cazul)
 • să achite taxa de bransare
 • să solicite în scris sigilarea aparatului de masura si intocmirea dovezii, şi să plătească contravaloarea aferentă acesteia
 • să solicite în scris recepţia imediat după finalizarea lucrărilor.

Societatea constructoare solicită la S.C. Apa Prod S.A. Deva efectuarea recepţiei lucrării şi prezintă cartea construcţiei completă. Solicitantul branşamentului/ racordului este informat de catre societatea constructoare în legătură cu data programată pentru recepţie şi punerea în funcţiune a lucrării.  Comisia de recepție, formată din reprezentanți ai firmei constructoare, ai beneficiarului si ai S.C. Apa Prod S.A. Deva, va întocmi un Proces verbal de recepție la terminarea lucrării, conform Legii 50/1991.

Încheierea contractului de furnizare servicii de alimentare cu apă și de canalizare

Pentru încheierea contractului de furnizare servicii de alimentare cu apă și de canalizare sunt necesare următoarele documente:

Persoane fizice:

 • Act de identitate (copie)
 • Act de proprietate (copie)
 • Proiect lucrare  (copie)
 • Dovada de punere în funcțiune
 • Dovada (adeverința) plății la zi a datoriilor proprietarilor către Asociația de Proprietari
 • Proces verbal de recepție a lucrării

Persoane juridice:

 • Act de identitate reprezentant legal (copie)
 • Cont bancar + ștampila
 • Certificat de înmatriculare la Oficiul Registrul Comerțului (copie)
 • Act de proprietate (copie)
 • Proiect lucrare  (copie)
 • Dovada de punere în funcțiune
 • Proces verbal de recepție a lucrării.

 

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize