Localitatea Sântămăria Orlea-Localitatea Hunedoara-Localitatea Brad-Localitatățile: Petreni, Totia Mare, Totia Mică și Simeria Veche-Localitatea Soimuș-Localitatea Soimuș-Localitatea Bozeș-Localitatea Simeria-Localitatea O.N Călan-Localitatea Soimuș
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com

Regulament de organizare si functionare a serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare

Organizarea şi Funcţionarea Serviciilor Publice

 

 1. Serviciile Publice prestate de Operatorul Unic trebuie să asigure, la nivelul Utilizatorilor, parametrii de calitate stabiliţi ca Indicatori de Performanţă prin contractele de delegare de gestiune încheiate pentru implementarea Programelor ISPA şi, respectiv, SAMTID.
 2. Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării Serviciilor Publice intră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi se află sub controlul A.N.R.S.C.
 3. În cazul Operatorului Unic, gestiunea Serviciilor Publice este organizată la nivelul unei asociaţii intercomunale, fiind efectiv asigurată la nivelul fiecărui Centru de Explotare – Distribuţie după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate Utilizatorilor, ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnico-edilitare existente şi de posibilităţile de finanţare a exploatării, întreţinerii /conservării şi dezvoltării acestora de la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale din Aria de Operare.
 4. Forma de gestiune a Serviciilor Publice este gestiunea delegată prin concesionare directă, modalitate de administrare care se va derula în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi competitivitate. Monitorizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi de canalizare se face de către A.N.R.S.C.
 5. Operatorul Unic va furniza, respectiv presta Serviciile Publice prin Centrele de Exploatare – Distribuţie, în toate unităţile administrativ-teritoriale din Aria de Operare.
Sistemele Publice Administrate de Operatorul Unic

 

Sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare administrate de Operatorul Unic („Sistemele Publice”) cuprind sistemele publice aferente:
 • Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă Potabilă, care au drept scop asigurarea Apei Potabile pentru toţi Utilizatorii de pe teritoriul fiecăreia din unităţile administrativ – teritoriale din Aria de Operare; şi
 • Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă Industrială, care au drept scop asigurarea apei industriale pentru toţi Utilizatorii de pe teritoriul fiecăreia din unităţile administrativ – teritoriale din Aria de Operare; şi
 • Serviciilor Publice de Canalizare, care au drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toţi Utilizatorii de pe teritoriul fiecăreia din unităţile administrativ – teritoriale din Aria de Operare.
Apa livrată şi apa descărcată / evacuată de Operatorul Unic va îndeplini următoarele condiţii:
 • Apa Potabilă livrată Utilizatorilor va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi organoleptice conform standardelor şi normativelor în vigoare;
 • Apa Industrială livrată Utilizatorilor va respecta valoarea indicilor calitativi din standardele şi normativele în vigoare;
 • Apele descărcate / evacuate în reţelele de canalizare vor îndeplini condiţiile impuse de normativele în vigoare, de avizele şi clauzele contractuale ale operatorului local care exploatează instalaţiile de canalizare şi de cerinţele Agenţiei pentru Protecţia Mediului – exprimate prin autorizaţia de mediu acordată Utilizatorilor. În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care să respecte aceste condiţii, utilizatorii în cauză au obligaţia să execute instalaţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate şi se va aplica principiul « poluatorul plăteşte »

Operatorul Unic va asigura la nivelul întregii Arii de Operare funcţionarea permanentă a Sistemului Public de alimentare cu apă la toţi Utilizatorii, precum şi continuitatea evacuării apelor colectate de la aceştia. Livrarea apei folosite în scopuri industriale se va face conform cerinţei Utilizatorului, pe baza programelor de furnizare acceptate de ambele părţi.

Organizarea activităţilor de operare
1.    Serviciile Publice prestate de Operatorul Unic trebuie să asigure, la nivelul Utilizatorilor, parametrii de calitate stabiliţi ca Indicatori de Performanţă prin contractele de delegare de gestiune încheiate pentru implementarea Programelor ISPA şi, respectiv, SAMTID.

2.    Organizarea, reglementarea, conducerea, gestionarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării Serviciilor Publice intră în atribuţiile autorităţilor administraţiei publice locale şi se află sub controlul A.N.R.S.C.

3.    În cazul Operatorului Unic, gestiunea Serviciilor Publice este organizată la nivelul unei asociaţii intercomunale, fiind efectiv asigurată la nivelul fiecărui Centru de Explotare – Distribuţie după criteriul raportului cost/calitate optim pentru serviciile furnizate/prestate Utilizatorilor, ţinându-se seama de mărimea, gradul de dezvoltare şi particularităţile economico-sociale, de starea dotărilor şi echipamentelor tehnico-edilitare existente şi de posibilităţile de finanţare a exploatării, întreţinerii /conservării şi dezvoltării acestora de la nivelul fiecărei unităţi administrativ – teritoriale din Aria de Operare.

4.    Forma de gestiune a Serviciilor Publice este gestiunea delegată prin concesionare directă, modalitate de administrare care se va derula în condiţii de transparenţă, imparţialitate şi competitivitate. Monitorizarea procesului de delegare a gestiunii serviciilor de apă şi de canalizare se face de către A.N.R.S.C.

5.    Operatorul Unic va furniza, respectiv presta Serviciile Publice prin Centrele de Exploatare – Distribuţie, în toate unităţile administrativ-teritoriale din Aria de Operare.

Sistemele Publice Administrate de Operatorul Unic
1.    Sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare administrate de Operatorul Unic („Sistemele Publice”) cuprind sistemele publice aferente:

a.    Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă Potabilă, care au drept scop asigurarea Apei Potabile pentru toţi Utilizatorii de pe teritoriul fiecăreia din unităţile administrativ – teritoriale din Aria de Operare; şi

b.    Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă Industrială, care au drept scop asigurarea apei industriale pentru toţi Utilizatorii de pe teritoriul fiecăreia din unităţile administrativ – teritoriale din Aria de Operare; şi

c.     Serviciilor Publice de Canalizare, care au drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toţi Utilizatorii de pe teritoriul fiecăreia din unităţile administrativ – teritoriale din Aria de Operare.

2.    Apa livrată şi apa descărcată / evacuată de Operatorul Unic va îndeplini următoarele condiţii:

a.    Apa Potabilă livrată Utilizatorilor va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi organoleptice conform standardelor şi normativelor în vigoare;

b.    Apa Industrială livrată Utilizatorilor va respecta valoarea indicilor calitativi din standardele şi normativele în vigoare;

c.     Apele descărcate / evacuate în reţelele de canalizare vor îndeplini condiţiile impuse de normativele în vigoare, de avizele şi clauzele contractuale ale operatorului local care exploatează instalaţiile de canalizare şi de cerinţele Agenţiei pentru Protecţia Mediului – exprimate prin autorizaţia de mediu acordată Utilizatorilor. În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care să respecte aceste condiţii, utilizatorii în cauză au obligaţia să execute instalaţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate şi se va aplica principiul « poluatorul plăteşte ».

3.    Operatorul Unic va asigura la nivelul întregii Arii de Operare funcţionarea permanentă a Sistemului Public de alimentare cu apă la toţi Utilizatorii, precum şi continuitatea evacuării apelor colectate de la aceştia. Livrarea apei folosite în scopuri industriale se va face conform cerinţei Utilizatorului, pe baza programelor de furnizare acceptate de ambele părţi.

Organizarea activităţilor de operare
1.    În desfăşurarea activităţii curente de operare, Operatorul Unic, prin Centrele de Exploatare – Distribuţie, va urmări asigurarea continuităţii Serviciilor Publice, prin realizarea obiectivelor de investiţii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice, conform sistemelor de planificare multianuală a investiţiilor, şi a planului director de perspectivă care a stat la baza constituirii Operatorului Unic.

2.    Operatorul Unic va colabora cu Autorităţile administraţiei publice locale din Aria de Operare în vederea realizării investiţiilor.

3.    Centrele de Exploatare – Distribuţie vor ţine la zi documentaţia tehnică completă a Sistemului Public, care va cuprinde planurile Reţelei Publice conform proiectului de realizare a acesteia, actualizată potrivit modificărilor intervenite, astfel încât să poată fi cunoscute în orice moment istoricul sistemului şi situaţia existentă în teren.

4.    Funcţionarea Sistemului Public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să fie continuă, fiecare Centru de Exploatare – Distribuţie a Operatorului Unic răspunzând pentru neîndeplinirea Serviciului în limitele competenţei ce-i revin în Aria de Operare.

5.    Fiecare Centru de Exploatare – Distribuţie va asigura protecţia calităţii apei în Reţelele de apă date în administrarea sa, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, şi o va certifica prin buletine de analiză a apei, zilnic, la sursă şi în reţele în secţiunea de măsură (după spălarea acestora) ori de câte ori intervin lucrări de întreţinere sau înlăturare a avariilor. Fiecare Centru de Exploatare – Distribuţie se va supune planului de acţiune a Calităţii Mediului.

6.    Operatorul Unic va asigura în aria de acoperire a fiecărui Centru de Exploatare – Distribuţie:

a.    Accesul de Branşare, respectiv Racordare la reţelele Sistemului Public de alimentare cu apă şi de canalizare, tuturor utilizatorii care au instalaţii de utilizare a apei;

b.    Gospodărirea eficientă a apei distribuite în Aria de Operare, precum şi colectarea apelor meteorice, canalizarea şi epurarea apelor uzate;

c.     Realizarea alimentării centralizate cu apă a satelor şi comunelor cu distribuţie stradală, fără branşamente la locuinţe, este condiţionată numai de asigurarea scurgerii apei din rigole stradale aflate în Aria de Operare.

7.    Operatorul Unic, atât la nivel central, cât şi la nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale din Aria de Operare, va respecta obligaţiile asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apă şi de canalizare şi prevederile Cadrului Legislativ Aplicabil, acţionând operativ pentru remedierea defecţiunilor apărute la instalaţiile sale, precum şi pentru înlăturarea consecinţelor şi pagubelor rezultate, pentru prestarea Serviciului Public de alimentare cu apă şi de canalizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor.

8.    Scopul principal al organizării activităţii Operatorului Unic îl constituie menţinerea la un nivel ridicat al asigurării Serviciilor şi dezvoltarea unui serviciu operaţional de nivel european pentru toţi utilizatorii din Aria de Operare pentru care este licenţiat.

9.    Operatorul Unic va organiza activitatea de conducere după metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare.

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize