Sistare apa rece Loc. Hunedoara-Localitatea Hunedoara-Localitățile: Păclișa, Totești, Reea și Cârnești-Localitatea Simeria-Localitatea Deva-Localitatea Deva-Localitatea Brad-Localitatea Gurasada-Localitatea Certeju de Sus-Localitatea Hunedoara
Suna-ne 0254 222345
Program de lucru L-V 07:00 - 15:00
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
Close
str. Calea Zarandului, nr. 43, Deva
0254 222345 info@214.154yoursite.com

                 

                               

CODUL DE ETICĂ și INTEGRITATE 

al salariaților din cadrul Apa Prod S.A.

 1. Noțiuni introductive

Etica și integritatea protesională constituie concepte și practici de fundamentale  pentru desfășurarea pe baze principiale a activltăților organizației. Contextul intern în care acestea vor opera este unul reglementat, și anume,  prin Sistemul integrat de management implementat (SIM – Calitate, Mediu, SSO) și instituirea Controlului Intern / managerial, potrivit cărora desfășurarea tuturor activităților la care se referă prezentul sunt documentate și controlate. La rândul lor, acestea reflectă prevederile legale, ale CCM și RI aplicabile în unitate pentru fiecare activitate esfășurată de operatorul regional Apa Prod S.A. Deva.

În acest context, setul de reguli care reflectă principiile de etică și integritate profesională adoptate și aplicabile la nivelul întregii organizații constituie Codul de etică și integritate al Apa Prod S.A. Deva, denumit în continuare “Cod”.

Codul de etică și integritate reglementează unitar și imperativ relațiile profesionale în cadrul organizației, precum și ale angajaților în relațiile cu beneficiarii serviciilor furnizate și alte categorii de parteneri externi.

Codul etic al personalului companiei operionalizează o serie de valori şi principii menite să ghideze activitatea şi comportamentul tuturor salariaţilor.

Respectarea prevederilor acestui cod de către toţi angajaţii societăţii este obligatorie și esenţială pentru menţinerea bunei reputaţii a operatorului regional  în mediul deservit.

1.1 Documente de referință:

Ordinul SGG nr.400 din 12 iunie 2015 pentru aprobarea Codului controlului intern / managerial al entităţilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modificările şi completările ulterioare;

OUG nr. 09/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare.

2. Domeniul de aplicare, principii şi valori

2.1 Domeniul de aplicare

Prezentul cod de etică și integritate stabileşte normele unitare de etiprofesională şi integritate și formulează principiile care trebuie respectate de salariații operatorului în vederea crterii încrederii colaboratorilor în serviciile Apa Prod S.A..

Regulile de eti profesională și integritate cuprinse în prezentul cod sunt obligatorii pentru ti angajaţii companiei pentru îndeplinirea obiectivelor privind calitatea muncii depuse și a profesionalismului în activitatea desşurată, precum și pentru asigurarea transparenței interne și a unui climat de încredere şi respect reciproc în relaționarea cu părţile interesate – acţionari, clienţi, furnizori, parteneri de afaceri.

2.2 Principii

Principiile instituite prin prezentul Cod în rândul angajaţilor Apa Prod S.A sunt următoarele:

a) supremația Constituției și a legii – potrivit căruia angajaţii companiei au îndatorirea de a respecta Constituţia şi legile ţării;

b) prioritatea interesului operatorului  potrivit căruia angajaţii companiei au  obligaţia de a considera interesul societăţii mai presus decât interesul personal, în exercitarea atribuţiilor funcţiei;

c)  asigurarea  egalităţii  de  tratament  a  cetăţenilor – egalitatea regimului juridic aplicabil oricărui cetăţean în situaţii identice sau similar;

d)     seriozitate  şi  profesionalism în  îndeplinirea sarcinilor  de  serviciu – sarcinile de serviciu trebuie îndeplinite în termenii stabiliţi în proceduri şi regulamente, în mod cotient de către angajaţi şi cu responsabilitate, competenţă, eficieă, corectitudine şi conştiinciozitate;

e)  imparțialitate și nediscriminare – în relaţiile cu partenerii (clienţi, acţionari, managementul resurselor umane sau organizarea activităţii, selectarea şi gestionarea furnizorilor, relaţiile cu comunitatea şi instituţiile care o reprezintă) angajaţii companiei trebuie să evite orice formă de discriminare bazată pe vârstă, sex, sănătate, rasă, naţionalitate, opinii politice sau confesiune a acestora şi să aibă o atitudine obiectivă, neutră faţă de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, inclusive de natură a induce discriminarea indirectă. Totodată, salariații beneficiază de egalitate și echitate în raport cu actul decizional managerial;

f) integritatea morală – angajaţilor le este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru  el sau  pentru  altul, vreun  avantaj ori beneficiu moral sau material și, totodată, le revine obligația insușirii și respectării prevederilor legale privind prevenirea fraudelor ori a faptelor de corupție;

g)  libertatea de gândire și exprimare – angajaţii  companiei pot  săi  exprime şi şi  fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;

h)  corectitudine și bună credință – în îndeplinirea atribuţiilor de serviciu angajaţii companiei trebuie să fie de bună credinţă şi să acţioneze pentru îndeplinirea conformă a acestora, cu respectarea ierarhiei și disciplinei interne;

i)   conduită adecva în  situația unui posibil conflict de interese – presupune evitarea acelor situaţii în care părţile implicate într-o tranzacţie se află sau par să se afle în conflict de interese. Aspectul se referă atât la situaţia în care angajaţii au un interes care diferă de al operatorului, cât și la situii în care aceştia pot obţine avantaje personale din fructificarea oportunităţilor de afaceri ale companiei ori în care reprezentanţii părților interesate acţionează în contradicție cu relațiile instituționale/contractual, după caz;

j) confidențialitatea – angajaţii Operatorului Apa Prod S.A. Deva trebuie să respecte prevederile legale în materie, precum și ale Angajamentului de confidențialitate a datelor și informațiilor pentru care, la nivel de operator, s-a stabilit acest caracter;

k) valoarea resurselor umane – angajaţii companiei reprezintă factorul determinant în succesul acesteia, drept pentru care, Apa Prod S.A. Deva apără şi promovează valoarea resurselor sale umane pentru dezvoltarea afacerii și îmbunătățirea imaginii proprii;

l) exercitarea echitabilă a autorității – prezumă că autoritatea în cadrul operatorului nu se va manifesta  prin exercitarea puterii  în detrimentul demnităţii sau independenţei unui angajat şi deciziile luate cu privire la organizarea relaţiilor de munvor asigura protejarea valorilor echității și nediscriminării angajaţilor;

m) integritatea individului – instituie garantarea integrității fizice şi morale a angajaţilor, prin asigurarea  de condiţii de mun care  să respecte demnitatea individului și normele privind securitatea şi sănătatea în muncă, precum și a unui climat lipsit de presiuni de orice fel menite a determina o persoană să comită acte care sunt contrare legii sau codului etic ori împotriva convingerilor morale şi personale ale acesteia;

n) transparența, corectitudinea, veridicitatea și integritatea informațiilor – în limitele competențelor alocate, angajaţii vor furniza informaţii complete, transparente, inteligibile şi corecte,  astfel încât partenerii operatorului să poată adopta lua decizii adecvate și în cunoștință de cauză în relațiile instituționale/contractuale derulate cu Apa Prod S.A.;

o) calitatea serviciului – obiectivul principal asumat de operator îl constituie furnizarea de servicii de calitate privind alimentarea cu apă potabilă și canalizarea

în aria deservită, satisfacerea şi protecţia clienţilor  săi, acordânduse o  ateie deosebită investițiilor în infrastructură;

p) responsabilitatea faţă de comunitate – organizația este conştientă de impactul direct şi indirect, pe care  îl au activităţile sale  asupra dezvoltării  economice şi sociale şi a  bunăsrii generale a comunităţii deservite, precum  şi de importanţa acceptanței sociale în comunităţile în care operează și își respectă obligațiile asumate privind calitatea produsului furnizat și creșterea gradului de satisfacție a clienților;

r) protecția mediului – operatorul se angajează să protejeze mediul față de impactul pe care îl provoa activităţile sale atât prin respectarea prevederilor reglementărilor legale și a procedurilor Sistemului integrat de management implementat, cât şi prin utilizarea celor mai bune practici în domeniu.

  2.3 Valori fundamentale

      Valorile fundamentale pentru operator, declarate astfel prin prezentul, vor fi asumate de toți angajații Apa Prod S.A. Deva:

 • Angajamentul presupune determinarea proprie fiecărui salariat din cadrul operatorului de a progresa în exercitarea funcţiei încredințate şi de aşi îmbunătăţii performaele, pentru a asigura cetăţenilor şi partenerilor un serviciu public de calitate.
 • Lucrul în echipă – în procesul muncii salariaţii fac parte dintro echipă şi susțin toată echipa,  iar echipa primește sprijin din partea conducerii companiei. Spiritul de echipă se cultivă şi trebuie exprimat constructiv în relaţiile cu terții.
 • Transparenţa inter şi externă pe plan intern, transparea înseamnă împărtășirea sucesului în egală măsură cu a dificultăţilor. În plan extern, transparenţa înseamnă dezvoltarea de relaţii parteneriale bazate pe încredere şi a etică.
 • Confidenţialitatea prestarea serviciilor publice de către operator impune adoptarea de măsuri posibile şi rezonabile pentru asigurarea confidenţialităţii datelor și informațiilor pentru care s-a stabilit acest caracter.
 • Demnitatea umană fiecare persoană este uni şi trebuie să i se respecte demnitatea. Fiecărei  persoan î est garantată  dezvoltare liberă  ş deplină  a personalităţii.

În cadrul Apa Prod S.A. Deva, toţi  oamenii sunt  trataţi cu demnitate cu  privire la modul  lor de viaţă, cultură, credinţă şi valori personale.

2.4 Termeni de referinţă

În înţelesul prezentului cod, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele semnificii conform legii și reglementărilor interne unitare:

 • Valori etice: valorile etice fac parte din cultura fiecărei entităţi publice şi constituie un cod nescris, pe baza ruia sunt evaluate comportamentele;
 • Integritate: caracter integru, sentiment al demnităţii, dreptăţii şi conştiinciozităţii, care serveşte drept uîn conduita omului, onestitate, cinste, probitate;
 • Sarcini de serviciu: ansamblul atribuţiunilor şi responsabilităţilor stabilite de companie, î temeiu legii, al procedurilor și regulamentelor interne, în fa postului;
 • Abaterea disciplinară: faptă in legătu cu munca şi care constă întro acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a înlcat normele legale, regulamentul intern (RI), contractul individual de muncă (CIM) sau contractual colectiv de muncă (CCM) aplicabil,  ordinel şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici;
 • Interes personal: orice avantaj  material sau  de altă natură, urmărit sau obţinut, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alţii, de către un angajat al companiei prin folosirea reputiei, influeei, facilităţilor, reliilor, informaţiilor la care are acces, ca urmare a exercitării sarcinilor de serviciu;
 • Conflict de interese: acea situaţie sau împrejurare în care interesul personal, direct ori indirect, al unui angajat al companiei contravine interesului public şi al companiei, astfel încât afectează sau ar putea afecta independea şi imparţialitatea sa în luarea  deciziilor   ori îndeplinirea  la   tim ş cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin  în  exercitarea funcției deținute;
 • Informaţie cu privire la datele personale: informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă potrivit legii;
 • Frauda: orice acţiune sau omisiune intenţionată în legătura cu: utilizarea sau prezentarea de declaraţii ori documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute de Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie, cu modifirile ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivita sau  incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunităţii Europene şi/sau a sumelor de cofinanţare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevăzute prin Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare şi prin Legea nr. 273/2006, cu modificările ulterioare; necomunicarea unei informaţii prin încălcarea unei obligaţii specifice, având aceli efect la care s-a făcut referire anterior; deturnarea acestor fonduri de  la scopurile  pentru care au fost acordate iniţial, prevăzută prin O.G. nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în oinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora;
 • Compartiment: denumire generică pentru orice subunitate ori subdiviziune organizatorică structurată potrivit organigramei în vigoare la nivel de operator.

 

 • 3. Norme de conduită şi reguli de comportament a salariaților în prestarea serviciilor

   

3.1 Norme şi reguli de conduită în relaţia operatorului cu angajaţii

a) Recrutarea resurselor umane

Evaluarea personalului care urmează să fie angajat se face pe baza competenței profesionale și a concordanței între profilurile candidaţilor și exigenţele companiei şi în conformitate cu principiul acordării de oportunităţi egale pentru toţi candidaţii aplicanți.

Informaţia solicitată este strict legată de verificarea caracteristicilor profesionale şi psihologico –  aptitudinale căutate cu cel mai înalt respect arătat pentru viaţa şi părerile personale ale candidaţilor.

Structura specializată în resurse umane, în limitele informaţiei disponibile, va lua măsurile potrivite pentru a evita situaţii de favorizare, nepotism sau clientelism în timpul perioadelor de selecţie şi angajare.

Este interzis ca Operatorul Apa Prod S.A. Deva să încheie contracte de muncă sau convenţii de prestări servicii cu angajaţi ai societăţilor care auditează situaţiile financiare ale acesteia în următoarele 36 de luni, de la:

– data expirării contractului dintre operator şi societatea externă de audit în discuţie;

– data expirării contractului dintre fostul salariat şi societatea externă de audit.

b)  Stabilirea  raporturilor  de  muncă

Personalul este angajat cu contract de muncă conform legii, iar constituirea şi desfăşurarea raporturilor de muncă sunt reglementate de lege şi de contractul colectiv de muncă aplicabil. Nu sunt tolerate nici un fel de convenţii ilegale.

Înaintea stabilirii raportului de muncă, fiecare salariat este precis informat cu privire la elementele reglementate prin Codul Muncii, precum și la regulile  şi  procedurile  operante în cadrul companiei  pentru  a  evita  posibile  riscuri  legate  de securitatea şi sănătatea în muncă. Această  informaţie  este  prezentată  salariatului  astfel  încât  acceptarea postului să fie bazată pe o înţelegere efectivă.

c) Gestionarea resurselor umane

Operatorul Apa Prod S.A. va evita orice formă de discriminare a salariaţilor.

În procesele de management şi formare a personalului, precum şi în faza de recrutare, deciziile  se  vor  lua  în  baza  evaluării  corespondenţei  dintre  profilul postului   şi   caracteristicile salariatului   şi/sau pe considerente de merit.

Accesul la funcţii este de asemenea determinat prin luarea în considerare a experienţei şi a abilităţilor profesionale.

Evaluările salariaţilor sunt efectuate într-o manieră obiectivă, cu implicarea superiorilor, potrivit procedurilor interne instituite.

În limitele permise de informaţiile deţinute cu privire la persoana evaluată şi respectând I ntimitatea persoanei, compartimentul de resurse umane se va ocupa de înlăturarea a aspectelor ce pot conduce la producerea de discriminare directa sau indirect în gestionarea resurselor umane.

d)  Informarea  cu  privire  la  politicile  de  personal   şi   formarea   profesională   a  salariaţilor

Politicile privind resursele umane sunt puse la dispoziţia tuturor angajaţilor prin instrumente interne de comunicare (proceduri întocmite de compartimentul de resurse umane şi comunicări  ale conducerii).

Managerii şi şefii de compartimente dezvoltă şi îmbunătăţesc aptitudinile profesionale ale  salariaţilor folosind toate mijloacele disponibile pentru acest scop.

În cursul proceselor menţionate mai sus, este foarte important ca managerii şi şefii de compartimente să comunice toate punctele tari şi toate punctele slabe ale salariaţilor pentru ca  aceştia să-şi poată îmbunătăţi abilitățile prin formare profesională specializată.

Operatorul pune la dispoziţia angajaţilor săi informaţii şi instrumente de formare profesională la  locul de muncă şi asigură participarea salariaţilor la cursuri de formare profesională adecvate  postului.

Pregătirea profesională este alocată grupurilor şi fiecărui salariat pe baza nevoilor specifice ale acestora în sfera dezvoltării profesionale, astfel cum este reglementată prin procedurile interne.

e)  Administrarea  timpului de  lucru  al  angajaţilor

Coordonatorii  compartimentelor  au  obligaţia  să optimizeze timpul de lucru a angajaţilor, astfel încât volumul și gradul de dificultate a atribuţiilor alocate să corespundă programului de muncă.

Cererile de acordare a serviciilor, favorurilor personale sau oricărei alte forme de comportament  care încalcă codul etic, prezentate ca şi cum ar trebui îndeplinite pentru un superior, constituie o încălcare a  acestuia.

f) Implicarea salariaților

Implicarea salariaţilor în atingerea obiectivelor și îndeplinirea misiunii operatorului trebuie să fie încurajată  inclusiv  prin  team-building sau organizarea  unor  evenimente  în  care aceştia pot lua parte la discuţii şi la decizii.

g)  Intervenții în organizarea muncii

În caz de reorganizare a activităţilor societăţii, valoarea reprezentată de resursele umane trebuie să fie protejată potrivit reglementărilor legale, ale CCM aplicabil, precum și prin formare/recalificare profesională.

Sarcinile rezultate ca urmare a reorganizării muncii trebuie să fie distribuite, pe cât posibil, în mod egal  între  toţi  salariaţii,  astfel  încât    asigure  îndeplinirea  efectivă  şi eficientă a activităţilor companiei, cu adoptarea măsurilor adecvate de protejare a abilităţilor profesionale ale respectivului angajat.

h)  Securitatea și sănătatea în muncă

Operatorul Apa Prod S.A. Deva se angajează să consolideze principiul asigurării securităţii şi sănătăţii în muncă, dezvoltând conştientizarea posibilelor riscuri, promovând un comportament  responsabil din partea tuturor angajaţilor. Acţionează în în primul rând prin activităţi preventive în direcția menținerii securităţii şi sănătăţii salariaţilor, precum şi a intereselor celorlalţi parteneri, protejându-și resursele umane, capitalul şi activele financiare prin creșterea eficienţei structurilor organizatorice interne şi a proceselor care contribuie la continuitatea serviciilor furnizate.

3.2 Norme şi reguli de conduită a angajaţilor companiei

a)  Obligațiile salariaților

Obligațiile ce le revin sunt asumate de salariați astfel cum sunt stipulate prin CIM, CCM aplicabil, precum și prin procedurile și regulamentele interne. Angajaţii trebuie să acţioneze cu bună credinţă în vederea îndeplinirii obligaţiilor de serviciu.

În scopul prevenirii producerii unor disfuncții în activitatea operatorului, salariații au, de asemenea, obligaţia de a raporta ierarhic și folosind canalele de comunicare adecvate, orice încălcări ale regulilor de conduită stabilite prin reglementări legale sau interne.

b) Managementul  informaţiilor

Salariaţii trebuie să cunoască şi să pună în aplicare politicile societăţii cu privire la protecţia informaţiilor, în vederea garantării integrităţii, confidenţialităţii şi disponibilităţii informaţiilor. În întocmirea propriilor documente, aceştia trebuie să folosească un limbaj clar, obiectiv şi complet, acceptând anumite controale efectuate de colegi, superiori sau alte părţi autorizate să facă astfel de verificări.

c) Conflictele de interese

Toţi angajaţii companiei au obligaţia de a evita situaţiile care pot duce la apariţia  conflictelor de interese astfel cum sunt acestea definite prin lege ori de  a  obţine  avantaje  personale  din fructificarea  unor  oportunităţi  de  afaceri  de  care  pot  lua la  cunoştinţă  în îndeplinirea funcţiei  lor.

În cazul chiar şi a eventualităţii apariţiei unui conflict de interese, angajaţii trebuie să-şi informeze  superiorul, care, conform procedurilor adecvate, va informa conducerea operativă / colectivă a operatorului, după caz.

d)  Folosirea resurselor societății

Angajaţii au obligaţia de a depune toate eforturile în vederea protejării bunurilor societăţii,  acţionând responsabil şi în conformitate cu procedurile operaţionale stabilite pentru utilizarea acestora, care trebuie să fie redactate într-un mod exact.

Fiecare salariat răspunde de asigurarea protecţiei resurselor care îi sunt atribuite şi are obligaţia de a raporta imediat orice situaţii, fie şi potenţiale, care se dovedesc sau pot fi dăunătoare pentru companie, anunţând imediat departamentele care se ocupă de aceste probleme.

Operatorul îşi rezervă dreptul de a preveni utilizarea inadecvată a propriilor bunuri şi infrastructuri, prin intermediul sistemelor de contabilitate, raportare, control  şi analiză financiară şi  prevenire  a riscului, toate acestea în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare în domeniu.

În ceea ce priveşte aplicaţiile informatice, angajaţii au următoarele obligații:

– de a aplica politicile de securitate ale societăţii pentru a evita compromiterea eficienţei  funcţionale şi pentru a proteja sistemele IT (tehnologia informației);

– de a utiliza infrastructura IT și de comunicații, precum și canalele de comunicare informatizată în conformitate cu atribuțiile de serviciu, în limita competențelor stabilite și cu respectarea convențiilor sociale privind  relaționarea civilizată, atât în relațiile interne, cât și cu terții.

e) Asigurarea unui serviciu public de calitate

Angajaţii Apa Prod S.A. Deva au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul  cetăţenilor și vor adopta o ținută și un comportament profesionist, pentru  a câştiga şi  menţine încrederea clienţilor în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea companiei.

f) Respectarea legislației

Salariaţii Companiei de Apă au obligaţia să cunoască, să respecte și să aplice prevederile Constituţiei și legilor ţării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor acestora în exercitarea atribuţiilor de serviciu și în comportamentul pe timpul serviciului ori în sediile companiei.

g)  Loialitatea  faţă  de  companie

Salariaţii Apa Prod S.A. Deva au obligaţia de a-i apăra prestigiul, precum şi de a se abţine de la orice act ori fapt care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor legale ale acesteia.

De aceea, salariaţilor Companiei de Apă le este interzis:

1. să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea companiei cu  politicile şi strategiile acesteia

2.  să facă aprecieri neautorizate în legătură cu litigiile  aflate în curs de soluţionare şi în care compania are calitatea de parte

3.  să dezvăluie informaţii care nu au caracter public, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege

4. să dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, dacă aceste dezvăluiri sunt de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile operatorului, ori a unor salariaţi ai societăţii, precum şi a unor persoane fizice sau juridice partenere

5.    acorde  asistenţă  şi  consultanţă  persoanelor  fizice  sau  juridice  în vederea  promovării de  acţiuni  juridice  ori  de  altă  natură  împotriva statului, Consiliului Judeţean sau companiei.

Dezvăluirea informaţiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conţin asemenea informaţii, la solicitarea reprezentanţilor unei autorităţi  sau  instituţii  publice,  este permisă  numai  cu  acordul  Directorului General.

Prevederile  prezentului  cod  nu  pot  fi  interpretate  ca  o  derogare  de  la obligaţia legală a salariaţilor operatorului de a furniza informaţii de interes public celor interesaţi, în condiţiile legii.

h) Libertatea opiniilor

În îndeplinirea atribuţiunilor de serviciu, salariaţii companiei au obligaţia de a respecta  demnitatea  funcţiei   deţinute,  corelând   libertatea   dialogului   cu promovarea intereselor companiei.

În activitatea lor, salariaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor celor cu care relaționează şi de a nu se lăsa influenţaţi de considerente personale sau de popularitate.

În  exprimarea  opiniilor, salariaţii companiei trebuie să aibă  o  atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

i)  Activitatea  de comunicare și relații publice (CRP)

Relaţiile cu mijloacele de informare în masă se asigură de persoanele desemnate în acest sens de Directorul General al companiei, în condiţiile legii.

Salariaţii companiei desemnaţi să participe la activităţi sau dezbateri publice, în calitate oficială, trebuie să respecte limitele mandatului de reprezentare încredinţat de conducerea companiei.

În cazul în care nu sunt desemnaţi în acest sens, salariaţii pot participa la activităţi sau dezbateri publice, având obligaţia de a face cunoscut că opinia exprimată nu reprezintă punctul de vedere al companiei.

j)  Activitatea  politică

În exercitarea funcţiei deţinute, salariaţilor companiei le este interzis:

  să participe la colectare de fonduri pentru activitatea partidelor politice

  să furnizeze sprijin logistic candidaţilor la funcţii de demnitate publică

    colaboreze  cu  persoanele  fizice  sau  juridice  care  fac  donaţii  ori sponsorizări partidelor politice

  să afişeze, în cadrul companiei, însemne ori obiecte inscripţionate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaţilor acestora.

k)  Relaţionarea  în  exercitarea  atribuţiilor  funcţiei

În relaţiile cu personalul din cadrul companiei, precum şi cu persoanele fizice şi juridice, salariaţii sunt obligaţi să aibă un comportament bazat pe respect, bună credinţă, corectitudine şi amabilitate.

Salariaţii companiei au obligaţia de a respecta onoarea, reputaţia şi demnitatea colegilor, precum şi a persoanelor cu care intră în legătură în exercitarea funcţiei, evitând:

  întrebuinţarea unor expresii jignitoare

  dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private

  formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase.

Salariaţii companiei trebuie să adopte o atitudine imparţială şi justificată pentru  rezolvarea clară şi eficientă a problemelor consumatorilor și vor respecta principiul egalităţii consumatorilor în faţa legii prin:

-promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt

-eliminarea  oricăror  forme  de  discriminare  bazate  pe  aspecte  privind naţionalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătate, vârstă, sexul sau alte aspecte.

l) Participarea la procesul de luare a deciziilor

În  procesul  de  luare  a  deciziilor  salariaţii  companiei  au  obligaţia  să acţioneze conform  prevederilor legale şi să-şi exercite capacitatea de apreciere în mod fundamental şi imparţial.

Salariaţilor companiei le este interzisă  îndeplinirea atribuţiilor în mod privilegiat, precum și să promită luarea unei decizii, de către conducerea companiei, de către ei înșiși ori alţi salariaţi ai companiei. 

m) Obiectivitate în evaluare

În exercitarea atribuţiunilor specifice funcţiilor de conducere, salariaţii companiei au obligaţia să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei pentru salariaţii din subordine.

Salariaţii cu funcţie de conducere au obligaţia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriilede evaluare a competenţelor profesionale pentru personalul din subordine, atunci când propun  sau aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcţii, ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.

Salariaţilor cu funcţie de conducere le este interzis să favorizeze sau să defavorizeze accesul ori promovarea în funcţie pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii  neconforme cu principiile prevăzute de prezentul cod.

n)  Folosirea abuzivă a atribuțiilor funcției deținute

Este interzisă folosirea de către salariaţii cu funcţii de conducere, în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, a prerogativelor funcţiei deţinute.

Prin activitatea de luare a deciziilor, de evaluare sau de participare la anchete sau acţiuni de control, personalului companiei îi este interzisă urmărirea obţinerii de foloase sau avantaje în interes personal ori producerea de prejudicii materiale sau morale altor persoane.

Salariaţilor companiei le este interzis să folosească poziţia oficială pe care o deţin sau relaţiile pe care le-au stabilit în exercitarea funcţiei pentru a influenţa anchetele interne ori externe, sau pentru a determina luarea unei anumite măsuri.

Salariaţilor cu funcţie de conducere din cadrul companiei, le este interzis să propună subalternilor să se înscrie în organizaţii sau asociaţii, indiferent de natura acestora, ori să le sugereze acest lucru, promiţându-le acordarea unor avantaje materiale sau profesionale.

Salariaţii companiei nu au dreptul de a avea un comportament neadecvat în relaţiile de muncă (hărţuiri, jigniri sau un comportament ofensator, etc.)

o)  Limitarea  participării  la  achiziţii  sau închirieri

Orice salariat al companiei poate achiziţiona un bun aflat în proprietatea privată a societăţii, supus vânzării în condiţiile legii, cu excepţia următoarelor cazuri:

-când a luat la cunoştinţă, în cursul sau ca urmare a îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu, despre valoarea ori calitatea bunurilor care urmează a fi vândute

-când a participat, în exercitarea atribuţiunilor de serviciu, la organizarea vânzării bunului respectiv

-când poate influenţa operaţiunile de vânzare sau când a obţinut informaţii la care persoanele interesate de cumpărarea bunului nu au avut acces Interdicţiile menţionate mai sus se aplică în mod corespunzător şi în cazul închirierii unui bun.

Salariaţilor companiei le este interzisă furnizarea informaţiilor referitoare la bunurile proprietate publică sau privată supuse operaţiunilor de vânzare sau închiriere, în alte condiţii decât cele prevăzute de lege.

3.3 Norme şi reguli de conduită şi comportament în relaţia coleg – coleg

Între colegi trebuie să existe cooperare şi susţinere reciprocă motivate de faptul că toţi salariaţii companiei sunt mobilizaţi pentru realizarea unor obiective comune conform Regulamentului de organizare şi funcţionare, comunicarea prin transferul de informaţii între colegi fiind esenţială în soluţionarea cu eficienţă a problemelor.

Colegii îşi datorează respect reciproc, consideraţie, dreptul la opinie, eventualele divergenţe, nemulţumiri apărute între aceştia soluţionându-se fără să afecteze relaţiile de colegialitate, evitându-se utilizarea cuvintelor, a expresiilor şi gesturilor inadecvate și manifestând atitudine conciliantă.

Între colegi trebuie să existe sinceritate şi corectitudine, opiniile exprimate să corespundă realităţii, eventualele nemulţumiri dintre colegi să fie exprimate direct, netendenţios.

Relaţia  dintre  colegi  trebuie    fie  de egalitate,  bazată  pe  recunoaştere a  profesionalismului,  pe colegialitate,  pe  performanţă  în  practică  şi  contribuţie  la teorie.

Între colegi, în desfăşurarea activităţii, trebuie să fie prezent spiritul competiţional care asigură progresul profesional, acordarea unor servicii publice de calitate, evitându-se comportamentele concurenţiale, de promovare ilicită a propriei imagini, de atragere a clienţilor, de denigrare a colegilor. Comportamentul trebuie să fie competitiv, loial, bazat pe promovarea calităţilor şi a meritelor profesionale, nicidecum pe evidenţierea defectelor celorlalţi.

În relaţia dintre colegi trebuie permanent promovat spiritul de echipă, deciziile fiind luate prin  consens, manifestându-se deschiderea la sugestiile colegilor, admiţând critica în  mod  constructiv  şi  responsabil.

Dacă este cazul, colegii pot să împărtăşească din cunoştinţele şi experienţele acumulate în scopul promovării reciproce a progresului profesional.

Constituie încălcări ale principiului colegialităţii:

a) discriminarea, hărţuirea de gen, etnică, sau sub orice altă formă, folosirea violenţei fizice sau psihice, limbajul ofensator ori abuzul de autoritate la adresa unui membru al comunităţii

b) promovarea  sau   tolerarea  unor   comportamente   dintre   cele menţionate mai sus de către conducerile compartimentelor precum şi de către conducerea societăţii: Director General, Directori Executivi

c) discreditarea  în  mod  injust  a  ideilor,  ipotezelor  sau  rezultatelor cercetărilor unui coleg

d) formularea în faţa partenerilor a unor comentarii lipsite de curtoazie la adresa pregătirii  profesionale, a ţinutei morale sau a unor aspecte ce ţin de viaţa privată a unui coleg

e) utilizarea  şi  dezvăluirea  în  activitatea  prestată  a  informaţiilor transmise cu titlu confidenţial  de un alt coleg.

3.4 Norme şi reguli de conduită în relaţia cu clienţii

a)  Imparţialitatea

Compania, prin angajaţii săi, se obligă să nu îşi supună clienţii la discriminări arbitrare.

b)  Contracte şi  relații cu clienții

Contractele şi comunicările adresate clienţilor Companiei de Apă (inclusiv mesajele publicitare) trebuie să fie:

-clare şi simple, formulate într-un limbaj pe cât se poate de asemănător cu cel folosit în mod obişnuit de către părţi (în cazul clienţilor care fac parte din publicul larg, de exemplu, se vor evita clauzele care pot fi înţelese numai de experţi, iar preţurile menționate vor avea TVA-ul inclus)

-întocmite în conformitate cu regulile şi regulamentele în vigoare, fără a recurge la practici  derutante sau neadecvate (cum ar fi, de exemplu, folosirea procedurilor sau clauzelor contractuale abuzive)

-complete, astfel încât să se evite neglijarea oricărui element important pentru decizia clientului

-disponibile pe site-ul companiei.

Modalitatea de comunicare cea mai potrivită pentru transmiterea conţinutului (factură, telefon,  presă, e-mail)  este determinată de scopul şi, respectiv, destinatarii comunicărilor, fără a se recurge la folosirea excesivă a persuasiunii ori a unor  instrumente înşelătoare ori neadecvate.

În final, compania trebuie să asigure comunicarea în timp util a tuturor informaţiilor cu privire la:

  orice modificări ale clauzelor prevăzute în contracte

  orice  modificări  ale  condiţiilor  economice  şi  tehnice  pentru  prestarea serviciilor

– rezultatele evaluărilor realizate în conformitate cu standardele impuse de autorităţile de reglementare.

c)  Conduita  angajaţilor  în  relaţia  cu  clienţii

Relaţionarea cu clienţii este bazată pe disponibilitate, respect şi politeţe, precum și pe desideratul reducerii formalităţior  pe  care  clienţii  trebuie    le  îndeplinească  şi    folosească proceduri de plată care să fie simple, sigure, iar atunci când este posibil, în format electronic şi gratuite.

d)  Controlul  calităţii  şi satisfacția  clienţilor

Compania asigură procese la standarde de calitate adecvate cu privire la serviciile oferite, respectând nivelurile prevăzute în contractele de furnizare, precum și monitorizarea rezultatelor percepţiei clienţilor cu privire la calitate în vederea îmbunătățirii proceselor și, implicit, a calității produsului furnizat.

e)  Implicarea  clienţilor

Operatorul are ca prioritate să răspundă tuturor sugestiilor şi reclamaţiilor făcute de clienţi sau organismele de protecţie a consumatorilor, folosind sisteme de comunicare adecvate şi rapide (de exemplu servicii de call-center, adrese de e- mail) şi să acorde o atenţie specială clienţilor cu dizabilități. Compania va aloca toate resursele necesare reducerii timpului necesar pentru formularea unui răspuns la solicitările transmise de utilizatorii seviciului.

Pentru asigurarea fluidității interacțiunii cu clienții, compania utilizează un sstem de monitorizare a eficacității procedurilor care guvernează relaţiile cu clienţii.

3.5 Norme şi reguli de conduită în relaţia cu furnizorii

a) Alegerea furnizorilor

Procesele de achiziţie au ca scop obţinerea unui avantaj maxim de competitivitate pentru operator cu acordarea de șanse egale tuturor furnizorilor. Această activitate este reglementată prin procedură internă și se bazează pe o conduită caracterizată prin bună credinţă, transparenţă şi colaborare.

În  principiu, angajaţii  operatorului  implicaţi  în  aceste  procese  au următoarele obligaţii:

– de a oferi oricărei persoane care îndeplineşte   condiţiile specifice,  posibilitatea de a depune oferte pentru încheierea de contracte, adoptând criterii obiective de selecţie care vor fi dovedite prin documentaţie adecvată

 • de a asigura  un  nivel  suficient  de  concurenţă  în  fiecare  licitaţie  publică,  în conformitate cu prevederile legale privind achiziţiile.

b)  Integritatea  şi  independenţa

Relaţiile operatorului cu furnizorii sunt guvernate de principii comune şi sunt supuse unei monitorizări constante din partea companiei.

Semnarea unui contract cu un furnizor trebuie să se bazeze întotdeauna pe relaţii extrem de clare, evitându-se, pe cât posibil, formele de dependenţă.

Pentru a garanta transparenţa şi eficienţa maximă în procesul de achiziţie, compania va putea institui ia măsuri legale pe care le consideră necesare pentru a asigura imparțialitatea și transparența procesului, precum și:

-separarea rolurilor  între  compartimentele care solicită achiziţia şi compartimentul care  organizează   procedura   de   achiziţie   şi   editează contractul

-capacitate adecvată de urmărire a aplicării deciziilor luate

-păstrării informaţiilor, împreună cu documentele oficiale de licitaţie publică şi contractuală, pe perioadele stabilite prin regulamentele în vigoare menţionate în procedurile interne de achiziţii.

3.6 Relaţiile  cu  grupurile  de  interese

Compania consideră că stabilirea unui dialog fluid pe baze legale cu diversele asociaţii prezintă o importanţă majoră pentru dezvoltarea corespunzătoare a activităţilor sale economice. Având în vedere cele de mai sus, compania va iniţia canale stabile și adecavte de comunicare cu asociaţiile – ca parteneri – în scopul cooperării, în interesul  reciproc  al  părţilor  implicate,  în  prezentarea  poziţiilor companiei  şi prevenirea posibilelor situaţii cu potențial litigios.

În acest sens compania furnizarea unui feedback prompt tuturor asociaţiilor la sesizările transmise și va face  toae diligențele menite să implice şi să informeze asociaţiile cele mai importante şi reprezentative cu privire la aspectele care interesează anumite categorii de parteneri.

3.7  Relaţiile   de   natură   economică   cu   partide  politice,  organizaţii sindicale şi  asociaţii

Compania nu finanţează partide politice sau candidaţi ori reprezentanţi ai acestora şi nici nu sponsorizează convenţii sau festivităţi ale căror unic scop este acela de propagandă politică, după cum, nici nu exercită nici o presiune directă sau indirectă asupra politicienilor.

Operatorul Apa Prod S.A. nu plăteşte contribuţii organizaţiilor cu care ar putea avea conflicte de interese – sindicate, asociaţii de mediu sau asociaţii de protecţie a consumatorilor, mediului etc.

4. Considerații finale

Conduita contrară eticii – prezentată conform prezentului – compromite climatul de lucru și derularea conformă a activităților operatorului, putând afecta semnificativ îndeplinirea obiectivelor asumate de acesta.

  Conduita internă contrară eticii poate induce colaboratorilor o atitudine ostilă faţă de companie, cu efecte nedorite asupra eficienţei eficienței și imaginii sale și, în consecință, va fi tratată ca abatere disciplinară, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare, a CCM și RI aplicabile.

Prezentul Cod intră în vigoare începând cu data de ______________, se aplică în corelare cu prevederile CCM și RI în vigoare în Apa Prod S.A. și se modifică ori de câte ori se impune, de către structura specializată în resurse umane.

5. Sancţiuni pentru nerespectarea prezentului cod de etică şi integritate

Nerespectarea prezentului cod de etică duce la sancţiunile descrise prin CCM  şi Regulamentul intern  aplicabil în unitate.

Încălcarea prezentului cod de etică poate duce la sancţionarea cu avertisment scris la propunerea şefului direct al locului de muncă, şi aprobarea Directorului General, în conformitate cu prevederile Codului Muncii în vigoare cu modificările ulterioare.

În cazul în care se încalcă prevederile prezentului cod şi se consideră  că sunt abateri grave, şeful ierarhic poate sesiza Comisia de cercetare diciplinară prealabilă pentru a se aplica sancţiuni de altă natură, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

Comisia de Monitorizare:

ing. Ghergan Florian – Preşedinte

ing. Micin Deian – Membru

ec.  Peczka Cristina – Membru

ing. Petruţiu Simona– Membru

cj. Bujor Cornelia– Membru

jr.Buciuman Silvia– Membru

ing.Haţegan Pavel– Membru

ing.Loliş Daniela – Secretar

Transmite-ne sesizarea ta!

 ×
Font Resize