Null

Main Content

STRATEGIA DE ACCESARE

STRATEGIA DE ACCESARE A FONDULUI DE COEZIUNE ÎN SCOPUL EXTINDERII ȘI REABILITARII INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ LA NIVELUL JUDEŢULUI HUNEDOARA ÎN PERIOADA 2014-2020

A. CADRU GENERAL

Fondul de Coeziune este un fond special al comunității europene care ajută statele membre cu un produs național brut (PNB) pe cap de locuitor de mai puțin de 90% din media comunitară să-și reducă diferențele dintre nivelurile de dezvoltare economică și socială și să-și stabilizeze economiile. Acesta susține acțiuni în cadrul obiectivului „Convergență” și se află sub incidența acelorași reguli de programare, de gestionare și de control ca în cazul Fondului Social European (FSE) și al Fondului European de Dezvoltare Regională (FEDR).

Fondul de Coeziune finanțează acțiuni care fac parte din următoarele domenii:

• rețele transeuropene de transport, în special proiectele prioritare de interes european definite de Uniunea Europeană;

• mediu

În domeniul protecţiei mediului sectoarele prioritare sunt:

• alimentarea cu apă;

• canalizarea şi epurarea apei uzate;

În perioada 2014-2020, România va gestiona şase programe operaţionale în cadrul politicii de coeziune a UE: patru programe finanţate din Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) şi din Fondul de coeziune şi două programe finanţate din Fondul social european (FSE), inclusiv Iniţiativa privind ocuparea forţei de muncă în rândul tinerilor.

Pentru perioada 2014-2020, României i-au fost alocate 6,93 miliarde € din Fondul de coeziune.

B. OBIECTIV STRATETEGIC

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) a fost elaborat pentru a răspunde nevoilor de dezvoltare ale României identificate în Acordul de Parteneriat 2014-2020 şi în acord cu Cadrul Strategic Comun şi Documentul de Poziţie al serviciilor Comisiei Europene.

Priorităţile de finanţare stabilite prin POIM contribuie la realizarea obiectivului general al Acordului de Parteneriat prin abordarea directă a două dintre cele cinci provocări de dezvoltare identificate la nivel naţional: Infrastructura şi Resursele.

POIM finanţează activităţi din patru sectoare: infrastructura de transport, protecţia mediului, managementul riscurilor şi adaptarea la schimbările climatice, energie şi eficienţă energetică, contribuind la Strategia Uniunii pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii.

Prin Tratatul de Aderare la UE, România şi-a asumat îndeplinirea unor obligaţii privind implementarea acquis-ului de mediu. Cea mai mare parte a alocării financiare pentru sectorul de mediu va fi orientată spre investiţiile de conformare cu prevederile acquis-ului comunitar în domeniul alimentării cu apă potabilă, al colectării și epurării apelor uzate urbane și al gestionării deșeurilor.

Obligaţiile ce rezultă din Tratatul de Aderare răspund Directivei nr. 98/83/CE privind calitatea apei destinate consumului uman şi Directivei nr. 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate, pentru care România a primit perioade de tranziţie în vederea conformării. Astfel, până în decembrie 2015 este necesară conformarea cu anumiți parametri ai apei potabile, iar până în 2018 trebuie îndeplinite obligațiile privind colectarea și tratarea apei uzate în aglomerările cu peste 2000 l.e., cu termene intermediare.

Prin accesarea POIM , S.C. APA PROD S.A. va continua politica de regionalizare în sector, demarată prin programele SAMTID și ISPA şi consolidată prin POS MEDIU 2007-2013, prin implementarea proiectelor începute în perioada 2007-2013 a căror finalizare s-a realizat după 2015 și prin dezvoltarea de noi proiecte pentru conformarea cu prevederile directivelor în ceea ce priveşte colectarea şi epurarea apelor uzate urbane în aglomerările cu peste 2.000 l.e.

Planul de acţiuni desfăşurat de S.C. APA PROD S.A. DEVA până la semnarea Contractului de finanţare aferent primei etape de implementare „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020”:

► Revizuirea și actualizarea Master Plan-ului privind extinderea și modernizarea sistemelor de alimentare cu apă și canalizare la nivelul judeţului Hunedoara (fără Valea Jiului), având ca scop identificarea și prioritizarea nevoilor și a investițiilor în vederea obținerii, la cele mai mici costuri, a unei conformități depline cu directivele relevante ale UE și cu angajamentele României, la nivel județean/regional, atât pentru serviciile de apă cât și pentru cele de apă uzată, avându-se în vedere dezvoltarea urbană cât și suportabilitatea investiției.

► Elaborarea documentaţiei necesare accesării Fondului de Coeziune pentru finanțarea nerambursabilă a proiectului de sprijin pentru pregătirea proiectelor în sectorul de apă și apă uzată, în cadrul Axei Prioritare 3 Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor, Obiectivului Specific (OS) 3.2 Creșterea nivelului de colectare și epurare a apelor uzate urbane, precum și a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populației.

C. CONTINUAREA PROGRAMULUI POS MEDIU 2007-2013 PRIN ACCESAREA FONDULUI DE COEZIUNE ÎN DOMENIUL INFRASTRUCTURII DE APĂ/APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL HUNEDOARA DIN POIM 2014-2020

► Semnarea în data de 30.03.2017 a CONTRACTULUI DE FINANȚARE între Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management și S.C. APA PROD S.A. Deva în calitate de Beneficiar al finanțării având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de către AM POIM pentru implementarea Proiectului «SPRIJIN PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ DIN JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020«

► Semnarea în data de 10.04.2017, a Contractul de servicii “Asistență tehnică pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Hunedoara, în perioada 2014-2020” , intre S.C. APA PROD S.A. DEVA , în calitate de Autoritate Contractantă și Asocierea S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L. și S.C. FICHTNER ENVIRONMENT S.R.L., în calitate de Prestator.

► Semnarea in data de 26.06.2018 a Actului Aditional la Contractul de Finantare pentru implementarea Proiectului "SPRIJIN PENTRU PREGATIREA APLICATIEI DE FINANTARE SI A DOCUMENTATIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUDETUL HUNEDOARA, IN PERIOADA 2014-2020" intre Ministerul Fondurilor Europene in calitate de autoritate de management si SC APA PROD SA DEVA in calitate de beneficiar.

banner