Null

Main Content

OBIECTIVELE PROIECTULUI

Obiectivul general al Proiectului „Sprijin pentru pregătirea Aplicației de finanțare și a Documentațiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Hunedoara, în perioada 2014-2020” este acordarea de asistență tehnică și sprijin managerial profesionist către autoritatea contractantă, cu scopul implementării portofoliului de proiecte de investiții în perioada de programare 2014-2020.

Serviciile sunt furnizate de către Consultantul de Asistență Tehnică în cadrul Contractul de Servicii “ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020”;

Investițiile propuse pentru finanţare în perioada de programare 2014-2020 sunt estimate la nivelul Master Plan-ului la valoarea de 104,058,237 euro și se vor focaliza în principal pe zona rurală din aria deservită în vederea atingerii obiectivelor asumate de România prin Capitolul de Mediu al Tratatului de Aderare, după cum urmează:

I. Lucrări în sistemele de alimentare cu apă

• Lucrări de extindere a sistemelor de alimentare cu apă în zone fără acoperire sau cu furnizare intermitentă a apei; acestea pot cuprinde printre altele reţele de apă, staţii de tratare, aducţiuni, staţii de pompare etc. După caz, pot fi incluse şi alte facilităţi necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de apă.

• Lucrări de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de alimentare cu apă cu risc important asupra sistemului și implicit asupra sănătății umane;

• Lucrări de înlocuire a unor componente ale sistemului de alimentare cu apă determinate de:

• Starea proastă, degradarea componentelor propuse spre înlocuire, vulnerabilitatea acestora, riscul asupra sistemului și / sau asupra populației sau mediului înconjurător, pierderi de apă excesive;

• Depășirea duratei de viață a componentelor propuse pentru înlocuire;

• Reconfigurarea / optimizarea sistemului de alimentare cu apă determinată de calitatea precară a apei sau insuficiența acesteia;

• Optimizarea consumurilor de energie și / sau reactivi prin adoptarea unor componente noi / modificate ale sistemului de alimentare cu apă, SCADA.

Lucrările se vor adresa sistemelor de alimentare cu apă care deservesc localități cu un numar minim de 50 locuitori, dar ca excepţie, cu justificări solide, se pot accepta la finanţare și zone / localități/sisteme care deservesc mai puțin de 50 locuitori. În ambele situaţii, investițiile trebuie să se încadreze în valoarea specifică maximă de 1000 Euro/locuitor.

II . Lucrări în sistemele de canalizare

• Lucrări de extindere a sistemelor de canalizare în zone fără acoperire sau cu acoperire insuficientă; acestea pot cuprinde printre altele reţele de canalizare, staţii de epurare, facilităţi pentru gestionarea nămolurilor, colectoare, staţii de pompare etc. După caz, pot fi incluse şi alte facilităţi necesare pentru funcţionarea corespunzătoare a sistemelor de canalizare.

• Lucrări de reabilitare a componentelor existente ale sistemelor de canalizare cu risc important asupra sistemului, asupra sănătății umane sau asupra mediului;

• Lucrări de înlocuire a unor componente ale sistemului de canalizare determinate de:

• Depășirea duratei de viață a componentei propuse pentru înlocuire;

• Starea proastă, degradarea componentelor propuse spre înlocuire, vulnerabilitatea acestora, riscul asupra sistemului și / sau asupra populației sau mediului înconjurător;

• Nivel de infiltrații mare;

• Incidente frecvente de exploatare (blocaje, prăbușiri);

• Inundarea unor proprietăți sau zone din aglomerare cluster datorită lipsei de capacitate hidraulică a sistemului de canalizare;

• Reconfigurarea / optimizarea sistemului de canalizare determinată de rațiuni funcționale, energetice, etc.;

• Optimizarea consumurilor de energie și / sau reactivi prin adoptarea unor componente noi / modificate ale sistemului de canalizare.

Lucrările se vor adresa sistemelor de canalizare care deservesc aglomerări cu un numar minim de 2000 locuitori echivalenți, dar ca excepţie, cu justificări solide, se pot accepta la finanţare și aglomerări/clustere care deservesc mai puțin de 2000 locuitori, dacă acestea sunt motivate temeinic. În ambele situaţii, investițiile trebuie să se încadreze în valoarea specifică maxima de 2000 Euro/locuitor echivalent.

banner