Null

Main Content

INFORMATII GENERALE

Contractul de servicii “ASISTENȚĂ TEHNICĂ PENTRU PREGĂTIREA APLICAȚIEI DE FINANȚARE ȘI A DOCUMENTAȚIILOR DE ATRIBUIRE PENTRU PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ȘI APĂ UZATĂ ÎN JUDEȚUL HUNEDOARA, ÎN PERIOADA 2014-2020”

Data semnării contractului: 10.04.2017

Data ordinului de începere a contractului: 02.05.2017

Durata Contractului: 64 luni

Valoarea contractului: 7.109.865,09 lei fără TVA.

Prestator: Asocierea S.C. INTERDEVELOPMENT S.R.L. și S.C. FICHTNER ENVIRONMENT S.R.L.

Obiectivul general al contractului:

► Elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pentru continuarea strategiei locale de dezvoltare a sectorului de apă și apă uzată, în vederea atingerii țintelor asumate de România prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, inclusiv asigurarea suportului necesar pe parcursul procesului de aprobare a Aplicației de Finanțare – Etapa I

► Asistența tehnică asigurată din partea Proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor, cu respectarea prevederilor din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare, inclusiv asigurarea verificării tehnice a calității proiectelor de către verificatori tehnici atestați pentru domeniile specifice pentru infrastructura de mediu în sectorul de apă și apă uzată – Etapa II

Activități specifice:

• Pregătirea Aplicației de finanțare și a documentelor suport (Studiu de Fezabilitate, Analiză Instituțională, documentații aferente procedurii de Evaluare a Impactului asupra Mediului, inclusiv documentațiile necesare pentru obținerea, după caz, a avizului Natura 2000, Analiză Economică și Financiară, inclusiv Analiza Cost Beneficiu în stransă corelare cu Master Plan-ul revizuit;

• Asigurarea sprijinului necesar pe parcursul evaluării fezabilității proiectului propus (tehnică, economică, financiară, mediu, evaluarea riscurilor determinate de schimbările climatice, a măsurilor privind adaptarea la schimbările climatice și diminuarea efectelor acestora, etc.);

• Realizarea documentațiilor de atribuire pentru contractele de lucrări și contractele de servicii rezultate din Planul de achiziții care trebuie să fie parte a Studiului de fezabilitate inclusiv elaborarea proiectelor tehnice la nivel de detalii de execuție pentru toate lucrările care urmează a fi executate în cadrul unor contracte de tip FIDIC Rosu conform Planului de achiziții și conformarea cu prevederile art. 22 din Legea 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările și completările ulterioare și legislația în vigoare, respectiv elaborarea documentațiilor pentru avize, acorduri, autorizații, documentații tehnice, etc, precum și verificarea tehnică de către verificatori tehnici atestați pentru domeniile specifice în domeniul infrastructurii de mediu – sector apă și apă uzată;

• Organizarea a cel puțin două seminarii (workshopuri) de prezentare a Studiului de Fezabilitate și a Documentațiilor de atribuire;

• Realizarea unui plan de implementare realist pentru investițiile propuse;

• Asigurarea asistenței tehnice din partea proiectantului pe toată durata execuției lucrărilor, cu respectarea prevederilor Legii 10/1995 privind calitatea în construcții cu modificările și completările ulterioare, inclusiv verificarea tehnică de către verificatori tehnici atestați a calității proiectelor elaborate în cadrul Proiectului, pe domenii specifice pentru infrastructura de mediu – sector apă și apă uzată.

banner