CALITATE - LICENŢIERE » Declaraţia de politică în domeniul calităţii, mediului, sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
Prezentarea Sistemului de Management de Mediu
SC APA PROD SA se subscrie principiilor ce stau la baza sistemului de management de mediu (angajament si politica, planificare, implementare, masurare si evaluare, analiza si îmbunatatire), ce reprezinta un cadru organizatoric supravegheat continuu si analizat periodic pentru a conduce în mod eficient activitatile legate de mediu ale firmei ca raspuns la schimbarile factorilor interni sau externi. Responsabilitatea pentru protectia mediului si îmbunatatire apartine fiecarui angajat al firmei, iar acestia sunt constienti de rolul si importanta activitatii lor în prevenirea poluarii.

Pentru a putea explica si face cât mai accesibil persoanelor interesate sistemul de management de mediu aplicabil în firma SC APA PROD SA, acesta este descris in prezentul manual de mediu. Utilizarea acestor principii, proceduri si instructiuni reprezinta o directiva obligatorie în procesele ce se desfasoara în societate, si se aplica în toate domeniile specifice, atât la nivel managerial cât si la nivel de executanti.

Pentru un management eficient al problemelor de mediu, elementele SMM sunt proiectate si revizuite astfel încât acestea se integreaza si se armonizeaza în mod eficient cu elementele sistemului de management al calitatii existent. Aceste elemente care sunt integrate cuprind: politicile firmei, alocarea resurselor, controlul operational, documentarea, sistemele de informare, comunicare si raportare, structura organizationala si responsabilitati, sisteme de masurare si monitorizare.
1. Domeniu de aplicare
Prevederile prezentului manual se aplica în toate compartimentele firmei si pentru toate activitatile desfasurate.
2. Referinte
  • SR EN ISO 14001:1997 Sisteme de management de mediu - Specificatii si ghid de utilizare;
  • SR EN ISO 14004:1998 Sisteme de management de mediu - Ghid privind principiile, sistemele si tehnicile de aplicare;
  • SR ISO 14050:1999 Management de mediu: Vocabular;
  • SR EN ISO 19011:2003 Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/sau al mediului;
  • Legea Protectiei mediului nr. 137/1995;
  • Legi, reglementari, normative specifice în domeniul protectiei mediului conform Listei documentelor în vigoare.
3. Definitii si abrevieri
Definitiile sunt conform celor din standardul SR ISO 14050:1999 Management de mediu: Vocabular.

Mediu – Mediul înconjurator în care functioneaza o organizatie, care include aerul, apa, pamântul, resursele naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile între acestea.

Sistem de management de mediu – Componenta a sistemului de management general care include structura organizatorica, activitatile de planificare, responsabilitatile, practicile, procedurile, procesele si resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea si mentinerea politicii de mediu.

Auditul sistemului de management de mediu – Proces de verificare sistematica si documentata, ce permite obtinerea si evaluarea dovezilor obiective pentru a determina daca sistemul de management de mediu al unei organizatii este în conformitate cu criteriile de audit al sistemului de management de mediu stabilite de aceasta, si pentru comunicarea rezultatelor acestui proces conducerii organizatiei.

Aspect de mediu – Element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate interactiona cu mediul.

Aspect de mediu semnificativ – Aspect de mediu care are sau poate avea un impact important asupra mediului.

Impact asupra mediului – Orice modificare a mediului, daunatoare sau benefica, care rezulta total sau partial din activitatile, produsele sau serviciile unei organizatii.

Obiectiv de mediu – cel general de mediu, rezultat din politica de mediu, pe care o organizatie îsi propune sa îl atinga si care este cuantificat acolo unde acest lucru este posibil.

Obiectiv specific de mediu – Cerinta detaliata de performanta, cuantificata daca este posibil, aplicabila ansamblului sau unei parti a organizatiei, ce rezulta din obiectivele generale de mediu si care trebuie stabilita si îndeplinita pentru atingerea acestor obiective.

Parte interesata – Individ sau un grup preocupat sau afectat de performanta de mediu a unei organizatii.

Performanta de mediu – Rezultate m?surabile ale sistemului de management de mediu, legate de controlul organizatiei asupra aspectelor sale de mediu, bazate pe politica, obiectivele generale si obiectivele specifice de mediu ale acesteia.

Prevenirea poluarii – Utilizarea unor procese, practici, materiale sau produse ce împiedica, reduc sau controleaza poluarea, care pot include reciclarea, tratarea, modificarea proceselor, mecanismele de control, utilizarea efcienta a resurselor si înlocuirea materialelor.

Îmbunatatire continua – Proces de dezvoltare a sistemului de management de mediu pentru obtinerea îmbunatatirii performantei globale în domeniul mediului, în acord cu politica de mediu a organizatiei.

Politica de mediu – Declaratia organizatiei referitoare la intentiile si principiile sale asupra performantei de mediu globale si care furnizeaza cadrul de actiune si de stabilire a obiectivelor si tintelor de mediu ale acesteia.

Acord de mediu – Actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile de realizare a unui proiect sau a unei activitati din punct de vedere al impactului asupra mediului.

Autorizatie de mediu – Actul tehnico-juridic prin care sunt stabilite conditiile si parametrii de functionare ai organizatiei, pentru activitatile existente si pentru cele noi pe baza acordului de mediu.

Substante periculoase – Orice produs sau substanta care, folosita în cantitati, concentratii sau conditii aparent nepericuloase prezinta risc semnificativ pentru om, mediu sau bunurile materiale; pot fi explozive, oxidante, inflamabile, toxice, nocive, corozive, iritante, mutagene, radioactive.

Deseu – Substante rezultate în urma unor procese biologice sau tehnologice, care nu mai pot fi folosite ca atare, dintre care unele sunt refolosibile, pe care detinatorul le arunca, are intentia sau obligatia de a le arunca.

Deseuri periculoase – Deseuri toxice, inflamabile, explozive, infectioase, corozive, radioactive sau altele care introduse sau mentinute în mediu, pot dauna acestuia, plantelor animalelor sau omului.

Dezvoltare durabila – Dezvoltare care corespunde necesitatilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-ti satisface propriile nevoi.

Emisii – Poluanti evacuati în mediu, inclusiv zgomote, vibratii radiatii electromagnetice si ionizante, care se manifesta si se masoara la sursa de poluare.

Risc – Probabilitatea de aparitie a unui efect specific într-o perioada de timp data si în conditii determinate.


POLITICA ÎN DOMENIUL CALITĂŢII ŞI MEDIULUI

Politica S.C. APA PROD S.A. este de a furniza servicii de calitate, pentru satisfacerea necesitatilor clientilor, in conditiile respectarii cerintelor legale şi a altor cerinte, inclusiv a celor referitoare la mediul inconjurator si siguranta in munca.

Pentru a pune in practica aceasta politica, conducerea S.C. APA PROD S.A. a hotarat implementarea, mentinerea si imbunatatirea sistemului integrat de management calitate-mediu, in conformitate cu standardele SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005.
Domeniul de aplicare al sistemului integrat de management calitate-mediu include toate activitatile si procesele din organizatie, respectiv “Furnizare de servicii apă-canal”.
Obiectivele principale ale organizatiei sunt urmatoarele:
- Cresterea cifrei de afaceri prin castigarea de noi clienti;
- Furnizarea de servicii de calitate superioara, conform cerinţelor specificate, in conditii de lucru performante, care conduc la reducerea poluarii mediului;
- Instruirea, constientizarea si perfectionarea personalului in domeniul de munca;
- Respectarea legislatiei romane si internationale la care Romania este parte, referitoare la protectia mediului;
- îmbunătăţirea sistemului integrat de management calitate-mediu.
Pentru atingerea acestor obiective ne angajăm la toate nivelurile funcţionale pentru:
- satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor, actuale şi de perspectivă, ale clienţilor şi a celorlalte părţi interesate;
- îmbunătăţirea continuă a performanţei în domeniul protecţiei mediului;
- a asigura salariaţilor un cadru adecvat pentru desfăşurarea activităţilor;
- alocarea de resurse necesare;
- dezvoltarea unei culturi care să recunoască importanţa calităţii şi a protecţiei mediului;
- conformarea cu legislaţia, cu reglementările de mediu aplicabile şi cu alte cerinţe;
- imbunătăţirea continuă a eficacităţii sistemului integrat de management calitate-mediu.
Implementarea prezentei politici şi urmărirea progreselor înregistrate în raport cu obiectivele stabilite se realizeaza periodic prin audituri interne.
Directorul General al organizaţiei este Reprezentantul Managementului cu Sistem Integrat de Management, respectiv este responsabil pentru implementarea şi menţinerea prezentei politici, are întreaga autoritate şi mijloacele necesare în conformitate cu cerinţele standardelor SR EN ISO 9001:2008 şi SR EN ISO 14001:2005, pentru coordonarea proiectării, implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii continue a sistemului integrat de management calitate-mediu.
Participarea la implementarea, menţinerea şi imbunătăţirea sistemului integrat de management este sarcina de serviciu a fiecărui angajat.
Link-uri utile | Informaţii utile | Harta Site-ului | Contact
© 2008. SC APA PROD SA DEVA. Toate drepturile rezervate