CALITATE - LICENŢIERE » Calitatea apei, apei uzate
CALITATEA APEI POTABILE
    Laboratoarele SC APA PROD SA Deva efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile conform Programului de monitorizare de control vizat de Directia de Sanatate Publica Hunedoara.
    Informatii privind calitatea apei potabile produse si distribuite la consumatorii din Centrele Operationale: Deva, Hunedoara, Hateg, Calan, Simeria, Brad, Geoagiu si Pui, sunt disponibile la sediul SC APA PROD SA Deva, Calea Zarandului, nr.43, telefon 0254-222345, intre orele 7-15, Laborator Central Deva si Departament Mediu.
CALITATEA APEI SI A APEI UZATE
Conditii de calitate apa potabila-1
LEGEA NR. 458/2002 privind calitatea apei potabile , LEGEA NR. 311/2004 (aduce completări la L 458 )şi HG 974/2004 , definesc calitatea apei potabile , stabilesc metodele de analiză , valorile admisibile pentru parametrii şi programele de monitorizare a apei potabile .

APA ÎN ORGANISMUL UMAN
Apa este un constituent fundamental şi indispensabil al organismului uman. Modificări mici produc tulburări grave iar insuficienţa aportului de apă este mult mai puţin tolerată decât carenţa în alte elemente.

Rolul apei în organismul uman
Rolurile apei în organism sunt multiple, cele mai importante fiind:
 • rolul structural, ca şi principal component al organismului;
 • rolul de mediu de reacţie pentru şi intervenţia în toate procesele metabolice; - contribuţia la menţinerea homeostaziei (fiind esenţială pentru variate procese, ca absorbţia, transportul, difuzia, osmoza, excreţia...);
 • rol în metabolismul macronutrienţilor (din a căror degradare rezultă apă);
 • sursă de Ca, Mg, Na, K şi alte substanţe utile pentru organism, dar uneori şi de elemente nedorite (toxice, agenţi patogeni...).
Necesităţi şi surse de apă pentru organismul uman
Un om are nevoie în medie de circa 100 de litri de apă pe zi: 4 litri pentru nevoia fundamentală, alimentară (2,5 litri pentru băut şi 1,5 litri prepararea hranei), 13 litri pentru spălat vesela, 13 litri pentru spălat rufe, 70 de litri pentru nevoi sanitare (spălat pe mâini şi faţă, duş, apa pentru clătirea toaletei etc.).

STANDARDE ŞI REGLEMENTĂRI
Art. 1. – Legea 458/2002 reglementează calitatea apei potabile, având ca obiectiv protecţia sănătăţii oamenilor împotriva efectelor oricărui tip de contaminare a apei potabile prin asigurarea calităţii ei de apă curată şi sanogenă.

Art. 2. - În sensul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

1. Prin apă potabilă se înţelege apa destinată consumului uman, după cum urmează:
 1. orice tip de apă în stare naturală sau după tratare, folosită pentru băut, la prepararea hranei ori pentru alte scopuri casnice, indiferent de originea ei şi indiferent dacă este furnizată prin reţea de distribuţie, din rezervor sau este distribuită în sticle ori în alte recipiente;
 2. toate tipurile de apă folosită ca sursă în industria alimentară pentru fabricarea, procesarea, conservarea sau comercializarea produselor ori substanţelor destinate consumului uman, cu excepţia cazului în care Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi Ministerul Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor aprobă folosirea apei şi este demonstrat că apa utilizată nu afectează calitatea şi salubritatea produsului alimentar în forma lui finită.
Art. 3. - (1) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică următoarelor tipuri de ape:
 1. apelor naturale minerale, recunoscute ca atare de către autorităţile competente, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
 2. apelor care au proprietăţi terapeutice, în sensul prevederilor stabilite prin lege, reglementări sau procedee administrative referitoare la produsele farmaceutice.
Art. 4. - (1) Apa potabilă trebuie să fie sanogenă şi curată, îndeplinind următoarele condiţii:
 1. să fie lipsită de microorganisme, paraziţi sau substanţe care, prin număr sau concentraţie, pot constitui un pericol potenţial pentru sănătatea umană;
 2. să întrunească cerinţele minime prevăzute în tabelele 1A, 1B şi 2 din anexa nr. 1;
 3. să respecte prevederile art. 5-8 şi 10. [........]
Art. 7. - (1) Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi de autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti. [........]

ANEXA Nr. 1

PARAMETRI DE CALITATE ai apei potabile
1. Parametri de calitate

Parametrii de calitate sunt microbiologici, chimici şi indicatori.

2. Valorile concentraţiilor maxime admise pentru parametrii de calitate ai apei potabile sunt cele prevăzute în tabelele 1A, 1B, 2 şi 3.


Parametri microbiologici
ParametruValoare admisă
Escherichia coli (E. coli) 0/100 ml
Enterococi (Streptococi fecali)0/100 ml

Parametri microbiologici pentru apa îmbuteliată în sticle sau alte recipiente
ParametruUnitatea de măsură Valoare admisă
Escherichia coli (E. coli) 250 ml 0
Enterococi (Streptococi fecali)250 ml0
Pseudomonas aeruginosa250 ml0
Număr de colonii la 22°C/ml ml100
Număr de colonii la 37°C/ml ml 20

Tabel 2. Parametri chimici
ParametruUnitatea de măsură Valoare admisă CMA
Acrilamidăµg/l 0,10
Arsenµg/l10
Benzenµg/l1,0
Benz(a)pirenµg/l0,01
Bor mg/l1,0
Bromaţiµg/l 10
Cadmiuµg/l5,0
Clorură de vinilµg/l0,5
Crom (total) µg/l50
Cupru mg/l0,1
Dicloretanµg/l 5
Epiclorhidrinaµg/l0,10
Fluormg/l1,2
Hidrocarburi policiclice aromaticeµg/l0,10
Mercur µg/l1,0
Nichelµg/l 20
Nitraţimg/l50
Nitritimg/l0,50
Pesticide -clasă µg/l0,10
Pesticide - total µg/l0,50
Plumbmg/l10
Seleniuµg/l10
Stibiu µg/l5
Tetracloretan şi Tricloretenă µg/l10

Tabel 3. Parametri indicatori
ParametruUnitatea de măsură Valoare admisă CMA
Aluminiuµg/l 200
Amoniumg/l0,50
Bacterii coliforme numar/100ml 0
Carbon organic total (COT)Nici o modificare anormală
Cloruri mg/l250
Clostridium perfringens (specia, inclusiv sporii)numar/100ml 0
Clor rezidual liber - la intrarea în reţeamg/l0,5
Clor rezidual liber - la ieşirea din reţeamg/l0,25
ConductivitateμS cm-1 la 200C2.500
Culoare Acceptabila consumatorilor si nici o modificare anormala
Duritate totala, minimgrade germane 5
Fierµg/l200
GustAcceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală
Manganµg/l50
Miros Acceptabil consumatorilor şi nici o modificare anormală
Număr de colonii la 22°C/ml Nedetectabili la 100 de ml
Oxidabilitatemg O2/l5
pHunităţi de pH>= 6,5; <= 9,5
Sodiumg/l200
Substanţe tensioactive - Total µg/l200
Sulfatmg/l250
Sulfuri şi hidrogen sulfurat µg/l100
Turbiditate UNT<= 5
Zinc µg/l5000
Tritiu Bq/l0,1
Doza efectivă totală de referinţă mSv/an0,10
Activitatea alfa globală Bq/l0,1

ANEXA Nr. 2

MONITORIZAREA DE CONTROL ŞI DE AUDIT
1. Monitorizarea de control

1.1. Scopul acestei monitorizări este de a produce periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin prezenta lege.

1.2. Pentru monitorizarea de control sunt obligatorii următorii parametri:
 • Aluminiu1)
 • Amoniu
 • Bacterii coliforme
 • Culoare
 • Concentraţia ionilor de hidrogen (pH)
 • Conductivitate
 • Clorul rezidual liber2)
 • Clostridium perfringens3)
 • Escherichia coli
 • Fier1), 4)
 • Gust
 • Miros
 • Nitriţi5)
 • Oxidabilitate6)
 • Pseudomonas aeruginosa7)
 • Sulfuri şi hidrogen sulfurat8)
 • Turbiditate
 • Număr de colonii dezvoltate7) (220C şi 370C)
2. Monitorizarea de audit

2.1. Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin prezenta lege valorile sunt sau nu conforme.

2.2. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi la art. 5, în care autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, a stabilit că, pentru o perioadă determinată de către ea, un anumit parametru dintr-un anumit sistem de aprovizionare cu apă potabilă nu ar putea fi prezent în asemenea concentraţii încât să conducă la modificarea valorii lui stabilite.

2.3. Monitorizarea de audit se va efectua de către autoritatea de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, conform Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.


Link-uri utile | Informaţii utile | Harta Site-ului | Contact
© 2008. SC APA PROD SA DEVA. Toate drepturile rezervate